top of page

Algemene Voorwaarden

 

Het kan zijn dat er vertraging ontstaat door drukte of ziekte. Natuurlijk wordt je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Deze wachttijd is slechts indicatief en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Geef het daarom altijd door als de bestelling een deadline heeft.

Als de betaling van het voorschot na 1 maand, na plaatsing van de bestelling, nog niet binnen is, worden alle gegevens gewist en moet de bestelling opnieuw geplaatst worden. 

Wijzigingen

Sewing History behoudt ten allen tijde het recht prijswijzigingen door te voeren. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. 

Alle kleding is handgemaakt en daardoor uniek, wat (kleine) verschillen tot gevolg kan hebben in verhouding tot de voorbeelden op de website. De kleuren kunnen op het beeldscherm anders overkomen dan ze in dat werkelijkheid zijn. 

 

Levering

Bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland, worden geen verzendkosten berekend. Bij verzendingen naar het buitenland wel. Hierbij is Sewing History niet aansprakelijk voor douanerechten of andere lokale belastingen of importrechten of staatsbelastingen die eventueel van toepassing zijn.

Sewing History behoudt zich het recht voor om een bestelling in delen te leveren. Indien dit het geval is, zullen geen extra verzendkosten in rekening worden gebracht, tenzij dit separaat is overeengekomen.

Verzendingen geschieden voor risico van de koper. De keuze en de wijze van verzending en verpakking is aan Sewing History. Deze verzendingen zullen standaard onverzekerd geschieden. De koper heeft de keuze om de bestelling tegen een meerprijs verzekerd te laten verzenden. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de bestelling het bedrijf verlaat. Sewing History is niet aansprakelijk voor onverzekerde zoekgeraakte zendingen. 

Indien het pakket niet bezorgd kan worden, dan stuurt Sewing History het pakket enkel voor een tweede keer, indien de extra gemaakte kosten aan Sewing History worden vergoed door middel van vooruitbetaling. Aangezien iedere koper na verzending een e-mail ontvangt, is het niet afgeven van een afhaalbericht door de postbode, geen geldige reden voor het niet afhalen van het pakket op het postkantoor.

 

Klachten

Als je niet tevreden bent over de geleverde producten, neem dan binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling, contact op. Deze zichttermijn gaat in op de dag van bezorging door TNT Post of van afhaling. De bewijslast dat de koper tijdig gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de koper. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De bijkomende verzendkosten worden, in geval van retournering, als risico voor de koper gezien en worden daarom niet door Sewing History vergoed.

Bij gegronde klachten, veroorzaakt door nalatigheid van Sewing History, wordt het kledingstuk gratis hersteld. Blijkt een kledingstuk kapot te zijn gegaan door onzorgvuldig gebruik, dan kan deze hersteld worden tegen betaling. 

Mocht de kleding toch niet goed passen of is een kleine reparatie nodig, dan wordt gekeken of de kleding hersteld kan worden tegen betaling. Hierbij zal ik zo goed mogelijk adviseren, maar ik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van je keuzes hierin. In geval van reparatie komen de extra verzendkosten voor het versturen van het gerepareerde artikel éénmalig voor rekening van Sewing History.

Ik kan niet verantwoordelijk worden gehouden bij niet-passende kleding als de verkeerde maten naar mij zijn opgestuurd of als je in gewicht bent toe- of afgenomen en het product niet meer voldoet aan de opgemeten maten. Zorg dus dat je er zeker van bent dat de opgestuurde maten kloppen. Als je twijfelt, kan ik altijd je maten opnemen in het atelier of bij je thuis.

Alle producten die op maat worden geknipt, of op commissie basis worden gemaakt, kunnen niet teruggenomen worden (geen herroepingsrecht).

In geval van ontbinding van het contract vanuit de klant, krijgt de klant geen geld terug voor de gemaakte kosten; gedane arbeidsuren dienen altijd vergoed te worden. Je hebt uiteraard wel recht op het (dan wel, of niet af) product/betaalde materiaal. Wanneer je het contract met Sewing History wilt beëindigen, deel je dit zo snel mogelijk mee via email. Andere wijzen worden niet in behandeling genomen.

 

Samples retourneren

De maten die Sewing History gebruikt, kunnen verschillen van de confectiematen die je gewend bent. Alle sample kleding, die niet op maat gemaakt is, kan teruggenomen worden. Deze kunnen ook aangepast worden of zelfs nieuw worden gemaakt, mits het materiaal op voorraad is. 

Mocht dit geen optie zijn, dan zal je geld binnen veertien dagen teruggestort worden. De bijkomende transportkosten gelden als risico voor de koper en worden niet door Sewing History vergoed.

In de volgende gevallen kan Sewing History de kleding niet terugnemen en daardoor ook niet vergoeden; 

- Het artikel is binnen de zichttermijn van veertien dagen, gedragen of gebruikt (het passen van kleding wordt niet door Sewing History als gebruik gezien; het dragen ervan wel)

- Het artikel is beschadigd geraakt 

- Het artikel is gewassen

- De koper heeft zelf getracht een gebrek te herstellen 

- De gebruiksinstructies zijn niet opgevolgd 

- Het artikel is niet meer compleet 

- Artikelen die speciaal voor de koper besteld of op maat gemaakt zijn

 

Privacy

Sewing History respecteert de privacy van haar kopers en waardeert het vertrouwen dat de koper in haar stelt. Sewing History zal alles in het werk stellen om de persoonsgegevens van haar kopers te beschermen. De persoonsgegevens van de koper zullen worden opgenomen in het Sewing History klantenbestand en zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Sewing History. Wil je volledig verwijderd worden uit ons bestand, neem dan contact met ons op.

 

Geldigheid

Wanneer door Sewing History gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkt van deze voorwaarden, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sewing History deze voorwaarden soepel toepast. 

Sewing History is gerechtigd bestellingen te weigeren, danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. 

Sewing History behoudt het recht alle bestellingen op te schorten of te ontbinden wanneer er met een klant een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. Ieder verzuim van de klant geeft Sewing History de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de klant gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring, gericht aan het e-mailadres van de klant, verstaan.

 

Aansprakelijkheid

Sewing History is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvoor Sewing History de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld / nalatigheid aan de zijde van Sewing History. Sewing History is niet aansprakelijk voor enige schade, die de koper later dan zeventien dagen na de ontdekking van die schade, schriftelijk aan Sewing History kenbaar heeft gemaakt. 

De aansprakelijkheid van Sewing History blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het bedrag dat Sewing History de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

Sewing History is niet aansprakelijk voor enige schade, indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Sewing History behoudt zich het recht, in geval van overmacht (indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht om van Sewing History gelegen omstandigheden, zoals bijvoorbeeld: ziekte, tekortschieten van leveranciers en/of transporteurs van Sewing History) naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sewing History gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Sewing History kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gedeeltelijke of gehele staking van in het bijzonder de posterijen, falen van transport- of communicatiemiddelen, overstromingen of brand. Sewing History kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet, of niet tijdig hun verplichtingen jegens Sewing History nakomen en hierdoor Sewing History niet, of niet tijdig kan leveren.

bottom of page